Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn. „Wykonanie nowego szlabanu otwieranego przez rozpoznanie tablicy rejestracyjnej pojazdu”.

Znak sprawy: ZSB.S.26-1/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego przy ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane niniejszym zaprasza do złożenia oferty dla planowanego zadania pn. „Wykonanie nowego szlabanu otwieranego przez rozpoznanie tablicy rejestracyjnej pojazdu”.

Zapraszamy do składania ofert na montaż szlabanu przy wjeździe na teren naszej szkoły. Szukamy sprawdzonego wykonawcy, który zainstaluje system otwierania szlabanu poprzez rozpoznanie tablicy rejestracyjnej pojazdu.

Wymagania:

 1. System rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.
 2. Mechanizm otwierający szlaban w oparciu o dane z systemu rozpoznawania.
 3. Odporność na warunki atmosferyczne.
 4. Łatwa obsługa i konserwacja.
 5. Gwarantowana szybka reakcja serwisowa w przypadku awarii szlabanu.

Wycena zamówienia:

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
 2. Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem prac. Na Wykonawcy składającym ofertę ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń i ustaleń mających na celu zapewnienie jednoznaczności składanej oferty.
 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający informuje, że usługa objęta niniejszym postępowaniem będzie zrealizowana w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

Oferta:

 1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Oferta może być sporządzona wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Zainteresowanych wykonawców prosimy o przesyłanie ofert w terminie do 28 czerwca 2024 r. na adres e-mail: dyrektor@zsbzakopane.pl.
 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 1 lipca 2024 roku.

Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena ofertowa: 100%

Dodatkowe informacje można uzyskać podczas konsultacji telefonicznej lub mailowej.