Konkurs Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu

Regulamin Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas ósmych i siódmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

I. Wstęp

  • Organizatorem Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (zwanego dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego z siedzibą przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem.
  • W celu przeprowadzenia Konkursu organizatorzy  powołują Komisję Konkursową.
  • Komisja Konkursowa opracowuje temat pracy konkursowej, ocenia wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w Konkursie.

II. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o budownictwie ludowym na Podhalu.
  • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.
  • Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
  •  Stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

III. Przebieg Konkursu

  • Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową do 10 maja 2022 r. Pracę można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: Zespól Szkół Budowlanych,  ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane.
  • O terminie wręczenie nagród Komisja Konkursowa powiadomi uczestników. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca laureatów Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

IV. Tematyka Konkursu

  • Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować samodzielnie pracę dokumentacyjną budynku drewnianego, stanowiącego przykład budownictwa ludowego na Podhalu. Uczestnik wybiera jeden budynek i wykonuje jego zdjęcie przy odpowiedniej pogodzie. Następnie opisuje miejsce jego położenia (miejscowość, adres), analizuje charakterystyczne cechy  architektury ludowej na Podhalu na przykładzie tego obiektu, biorąc pod uwagę: konstrukcje, użyte materiały i zdobnictwo. Wzbogaceniem części opisowej ma być materiał ikonograficzny: zdjęcia, rysunki, szkice wykonane przez autora pracy. Praca może być wykonana odręcznie lub na komputerze.

Komisja Konkursowa