Konkurs Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Mamy przyjemność zaprosić uczniów z klasy ósmej szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu organizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem.

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiadomości dotyczących, budownictwa ludowego na Podhalu, ze szczególnym uwzględnieniem stylu zakopiańskiego.

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegóły Konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem (https://zsbzakopane.pl w zakładce Uczniowie/Konkursy i olimpiady).

Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu.

Regulamin Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024:

I. Wstęp

 

  • Organizatorem Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (zwanego dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego z siedzibą przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem.

  • W celu przeprowadzenia Konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową.

  • Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu i rozpatruje ewentualne odwołania uczestników.

  • Komisja Konkursowa opracowuje zadania, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w Konkursie.

II. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 

  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o budownictwie ludowym na Podhalu.

  • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.

  • Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.

  • Stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

III. Przebieg Konkursu

 

  • Szkoły podstawowe z terenu powiatu tatrzańskiego i powiatu nowotarskiego we własnym zakresie wyłaniają maksymalnie dwóch uczniów z klasy ósmej szkoły podstawowej do etapu międzyszkolnego.

  • Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie uczestników do 15 marca 2024 r. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie po numerem 18 20 144 10 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsbzakopane.pl

  • Uczeń przystępując do Konkursu musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie oraz następującej treści podpisaną klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). ”dokumenty te są przechowywane przez szkołę,  do której uczęszcza uczeń.

  • Etap międzyszkolny Konkursu odbędzie się 21 marca 2024 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem. Uczniowie rozwiązują test, który składa się z pytań zamkniętych i otwartych. Przewidywany czas na rozwiązanie testu wynosi 45 min.

  • Podsumowanie, przedstawienie laureatów Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 marca 2024 r. po zakończeniu etapu międzyszkolnego. Laureaci etapu międzyszkolnego od 1.  do 3. miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy. W przypadku, gdy liczba punktów kilku uczestników jest taka sama, o zajęciu lokaty decyduje dogrywka, w trakcie której uczniowie odpowiadają na pytania ustne, zadawane przez członków Komisji Konkursowej. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca laureatów Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

IV. Tematyka Konkursu

 

  • Ogólna charakterystyka budownictwa ludowego na Podhalu – terminologia ciesielska. (Materiały znajdują się na stronie https://zsbzakopane.pl  w zakładce  Uczniowie/Konkursy i olimpiady).

  • Cechy stylu zakopiańskiego w architekturze.

  • Zabytki w stylu zakopiańskim na terenie Zakopanego.

V. Ustalenia końcowe

 

  • Opiekę nad uczniami podczas etapu międzyszkolnego sprawują nauczyciele ze szkół biorących udział w Konkursie.