Matura

Harmonogram egzaminu maturalnego

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

Matura poprawkowa pisemna z języka polskiego (poziom podstawowy) oraz matematyki (poziom podstawowy) – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) godz. 9.00, sala nr 6.

Matura poprawkowa ustna z języka polskiego – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00, sala nr 6.

Egzamin maturalny – FORMUŁA 2015

 • Termin główny – maj 2023 r.
 • Termin dodatkowy – czerwiec 2023 r.
 • Termin poprawkowy – sierpień 2023 r.
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
Część pisemna egzaminu maturalnego
MajGodz. 9:00Godz. 14:00
4.05.2023 r.czwartekJęzyk polski – poziom podstawowy——–
5.05.2023 r.piątekJęzyk angielski – poziom podstawowyJęzyk niemiecki – poziom podstawowy
8.05.2023 r.poniedziałekMatematyka – poziom podstawowy——–
9.05.2023 r.wtorekJęzyk angielski – poziom rozszerzony——–
10.05.2023 r.środaWiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzonyJęzyk niemiecki – poziom rozszerzony
11.05.2023 r.czwartekBiologia – poziom rozszerzony——-
12.05.2023 r.piątekMatematyka – poziom rozszerzony——-
15.05.2023 r.poniedziałekChemia – poziom rozszerzony——
16.05.2023 r.wtorekGeografia – poziom rozszerzony——
17.05.2023 r.środaJęzyk polski – poziom rozszerzony——
18.05.2023 r.czwartek Historia – poziom rozszerzony——
19.05.2023 r.piątekFizyka – poziom rozszerzonyHistoria sztuki – poziom rozszerzony
Część ustna egzaminu maturalnego
od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja)

język polski

języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ – formuła 2015
PRZEDMIOTYARKUSZECZAS TRWANIA
(w minutach)
język polskiPoziom podstawowyTEST170
WYPRACOWANIE
Poziom rozszerzony180
matematykaPoziom podstawowy170
Poziom rozszerzony180
języki obce nowożytnePoziom podstawowy120
Poziom rozszerzony150

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

historia sztuki

wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony180

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 2.  Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia

 

 

biologia

linijkafakultatywniezdający
kalkulator prosty**obowiązkowozdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

 

 

obowiązkowo

 

 

szkoła

 

 

chemia

linijkafakultatywniezdający
kalkulator prosty**obowiązkowozdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

 

 

obowiązkowo

 

 

szkoła

 

 

fizyka

linijkafakultatywniezdający
kalkulator prosty**obowiązkowozdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

 

 

obowiązkowo

 

 

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

lupa

fakultatywnie

zdający

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

 

 

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający

cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory matematyczne

 

 

obowiązkowo

 

szkoła

 1. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 2. W przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych.
 

W trakcie egzaminu maturalnego

 • Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
 • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 • Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
 • Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
 • Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 • Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
 • Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
  1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
  3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 • Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
 • Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Termin ogłoszenia wyników

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego –  8 września 2023 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023 r.

Informacje ogólne

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 znajdują się pod poniższym linkiem:

Informacje o egzaminie maturalnym 2022/2023 – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)

Komunikaty:

 • Harmonogram egzaminów w 2023 r.
 • Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym w 2023 r.
 • Komunikat o przyborach w 2023 r.
 • Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.
 • Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023.
 • Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego.

Organizacja:

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Matura w terminie poprawkowym

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

 • Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
 • Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna