Matura

Harmonogram egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny – formuła 2023 (2015)

 • Termin główny – maj 2024 r.
 • Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.
 • Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godz. 9:00

Godz. 14:00

7.05.2024 r.

wtorek

Język polski – poziom podstawowy

8.05.2024 r.

środa

Matematyka – poziom podstawowy

9.05.2024 r.

czwartek

Język angielski  – poziom podstawowy

Język niemiecki – poziom podstawowy

10.05.2024 r.

piątek

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

13.05.2024 r.

poniedziałek

Język angielski – poziom rozszerzony

14.05.2024 r.

wtorek

Biologia – poziom rozszerzony

15.05.2024 r.

środa

Matematyka – poziom rozszerzony

16.05.2024 r.

czwartek

Chemia – poziom rozszerzony

17.05.2024 r.

piątek

Geografia – poziom rozszerzony

20.05.2024 r.

poniedziałek

Język polski – poziom rozszerzony

23.05.2024 r.

czwartek

Fizyka – poziom rozszerzony

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 20 do 23 maja

 • język polski
 • języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej – formuła 2023

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (w minutach)

język polski

Poziom podstawowy

język polski w użyciu

240

test

wypracowanie

Poziom rozszerzony

210

matematyka

Poziom podstawowy

180

Poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

biologia

chemia

fizyka

geografia

wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

 

 

180

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej – formuła 2015

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (w minutach)

język polski

Poziom podstawowy

test

170

wypracowanie

Poziom rozszerzony

180

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

historia sztuki

wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

 

 

180

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Rodzaj dokumentu:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Egzamin:

Egzamin maturalny w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015” 

Przedmiot:

Wszystkie przedmioty

Termin egzaminu:

Egzamin maturalny:

 • Termin główny – maj 2024 r.
 • Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.
 • Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.

Data publikacji dokumentu:

17 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasistyegzaminie maturalnym w 2024 r. 

Egzamin maturalny w formule 2023

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).[1] Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/ fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający 

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator naukowy**

obowiązkowo

zdający 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki 

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator naukowy**

obowiązkowo

zdający 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

lupa

fakultatywnie

zdający

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający

historia muzyki

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

obowiązkowo

zdający 

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

język białoruski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język litewski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język ukraiński

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język kaszubski

słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łemkowski

słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łaciński

i kultura antyczna

słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający 

cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający 

Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

obowiązkowo

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający lub szkoła

 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Por. charakterystykę kalkulatora prostego oraz kalkulatora naukowego w punkcie 6 poniżej.          

 1. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 1. W przypadku zdających ze stwierdzoną cukrzycą korzystających z pompy insulinowej dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. W takim przypadku maturzysta może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali albo – jeżeli przystępuje do egzaminu w sali z innymi zdającymi – maturzysta nie losuje numeru stolika, przy którym pracuje podczas egzaminu; przewodniczący zespołu nadzorującego wskazuje stolik możliwie najbliżej stanowiska zespołu nadzorującego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający przekazuje telefon przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który upewnia się, że sygnały przychodzące są wyłączone i umieszcza telefon na stole, przy którym pracuje ZN. Zdający sygnalizuje konieczność skorzystania z telefonu przez podniesienie ręki.
 1. Charakterystyka kalkulatora prostego i kalkulatora naukowego.

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Kalkulator naukowy – jest wyłącznie przyborem pomocniczym umożliwiającym wykonywanie obliczeń matematycznych na egzaminie maturalnym z fizyki lub chemii. Kalkulator naukowy dopuszczony na egzamin maturalny z fizyki lub chemii musi spełniać następujące warunki (zastrzeżenia i wymagania):

 1. kalkulator naukowy jest przyborem pomocniczym, a nie materiałem pomocniczym.
 2. Oznacza to, że nie może on zawierać ani być nośnikiem jakichkolwiek informacji/materiałów fizycznych lub chemicznych, np. wzorów, twierdzeń, praw, przykładowych zadań, stanowiących dodatkową pomoc – ponad możliwość wykonania obliczeń matematycznych
 3. kalkulator naukowy musi być wyposażony w funkcje umożliwiające obliczanie:
  1. wartości funkcji logarytmicznych
  2. wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich)
  3. wartości potęg o dowolnym wykładniku rzeczywistym
 4. kalkulator naukowy może być wyposażony w funkcje (z zastrzeżeniem pkt 4.–6.) umożliwiające wykonywanie dowolnych obliczeń matematycznych
 5. kalkulator naukowy nie może być wyposażony w technologie umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem (np. Wi-Fi, Bluetooth)
 6. kalkulator naukowy nie może być wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku
 7. kalkulator nie może być wyposażony w funkcje programowania. Rozumie się przez to, że nie może on mieć możliwości wcześniejszego (tzn. przed egzaminem) wprowadzenia kodu (lub informacji) umożliwiającego wykonanie/odtwarzanie określonych zadań, w tym wprowadzenia wzorów, twierdzeń, przykładowych zadań z rozwiązaniami i jakichkolwiek innych informacji stanowiących dodatkową pomoc czy dodatkowy materiał pomocniczy.

Egzamin maturalny w formule 2015

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).[2] Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający 

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający 

lupa

fakultatywnie

zdający 

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający

historia muzyki

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

obowiązkowo

zdający

lupa

fakultatywnie

zdający

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język białoruski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język litewski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język ukraiński

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język kaszubski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łemkowski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polskołemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łaciński

i kultura antyczna

słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający

cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

 1. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 1. W przypadku zdających ze stwierdzoną cukrzycą korzystających z pompy insulinowej dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. W takim przypadku maturzysta może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali albo – jeżeli przystępuje do egzaminu w sali z innymi zdającymi – maturzysta nie losuje numeru stolika, przy którym pracuje podczas egzaminu; przewodniczący zespołu nadzorującego wskazuje stolik możliwie najbliżej stanowiska zespołu nadzorującego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający przekazuje telefon przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który upewnia się, że sygnały przychodzące są wyłączone i umieszcza telefon na stole, przy którym pracuje ZN.

Zdający sygnalizuje konieczność skorzystania z telefonu przez podniesienie ręki.

[1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

[2] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

W trakcie egzaminu maturalnego

 • Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
 • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 • Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
 • Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
 • Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 • Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
 • Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
  1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
  3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 • Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
 • Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Termin ogłoszenia wyników

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 9 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 9 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 9 lipca 2024 r.

Matura w terminie poprawkowym

Harmonogram egzaminu w terminie poprawkowym

 Jest taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemne

 1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00.
 2. Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna