Matura

Harmonogram egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Data Przedmiot Poziom Czas
Środa 4.05.2022 r. Język polski Poziom podstawowy 170 minut,godz.9.00
Czwartek 5.05.2022 r. Matematyka Poziom podstawowy 170 minut,godz.9.00
Piątek 6.05.2022 r. Język angielski Poziom podstawowy 120 minut,godz.9.00
Piątek 6.05.2022 r. Język niemiecki Poziom podstawowy 120 minut,godz.14.00
Pon. 9.05.2022 r. Język angielski Poziom rozszerzony 150 minut,godz.9.00
Wtorek 10.05.2022 r. Język polski Poziom rozszerzony 180 minut,godz.9.00
Środa 11.05.2022 r. Matematyka Poziom rozszerzony 180 minut,godz.9.00
Czwartek 12.05.2022 r. Biologia Poziom rozszerzony 180 minut,godz.9.00
Pon. 16.05.2022 r. Chemia Poziom rozszerzony 180 minut,godz.9.00
Środa 18.05.2022 r. Geografia Poziom rozszerzony 180 minut,godz.9.00
Na egzamin z j. polskiego PP oraz z matematyki PP zdający zgłaszają się od 8.15 do najpóźniej 8.30.
Na pozostałe egzaminy o 8.30 lub 13.30.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Zapewnia
biologia Linijka (fakultatywnie), kalkulator prosty*(obowiązkowo) zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyk szkoła
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny szkoła
matematyka Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*(obowiązkowo) zdający
Wybrane wzory matematyczne szkoła
fizyka Linijka (fakultatywnie), kalkulator prosty (obowiązkowo) zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki szkoła
geografia Linijka (obowiązkowo), kalkulator prosty** (obowiązkowo), lupa (fakultatywnie)  
historia sztuki Lupa (fakultatywnie) zdający
chemia Linijka (fakultatywnie), kalkulator prosty**(obowiązkowo) zdający

W trakcie egzaminu maturalnego

 • Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
 • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 • Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
 • Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
 • Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 • Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
 • Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
  1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
  3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 • Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
 • Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Po egzaminie maturalnym

 • Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w sekcji 15.3.

 Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, to absolwent ten otrzyma od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu. Procedura jest opisana w sekcji 15.2.

 • W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przyczyn określonych w pkt. 15.1.3., szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 • Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) w terminie głównym i dodatkowym (w maju i czerwcu) zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 r., a w przypadku egzaminu w terminie poprawkowym (w sierpniu) – 9 września 2022 r.
 • Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.
 • Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5.

Matura w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym należy złożyć w szkole do 12 lipca 2022 roku.

Termin egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) – godz. 9.00.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Skip to content