Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 18 20 144 10
E-mail: sekretariat@zsbzakopane.pl
Adres korespondencyjny: ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-15
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań ZSB,
  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do bieżących zadań ZSB,
  • Puste linki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-18
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr inż. Małgorzata Mierczak dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem
e-mail: dyrektor@zsbzakopane.pl
telefon: +48 18 20 144 10 – dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej

Uwaga! Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dostępna jest w deklaracji dostępności Biuletynu Informacji Publicznej.