Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminu zawodowego - sesja zima 2024

Egzamin pisemny

Termin egzaminu

Kwalifikacja

Klasa

Czas trwania

10.01.2024 r.

BUD.14

5 TBa  (25 osób)

60 min

OGR.04

5 TAK (14 osób)

60 min

ELE.11

5 TEO (12 osób)

60 min

OGR.03

4TAK (9 osób)

60 min

BUD.09

1 abs. BS1

60 min

RL.21

1 abs.

60 min

Egzamin praktyczny

Termin egzaminu

Kwalifikacja

Klasa

Godz.

Czas trwania

09.01.2024 r.

OGR.04

5 TAK (14 osób)

13:00

120 min

ELE.11

5 TEO (12 osób) +   1 abs.

9:00

180 min

OGR.03

4TAK (9 osób) +

1 os. (5 TAK)

9:00

120 min

RL.21

1 abs.

9.00

120 min

15.01.2024 r.

BUD.14

5 TBa  (25 osób)

8:00

12:30

17:00

180 min

Szczegółowe dane (godziny, podział na grupy) będą udostępniane uczniom w najbliższym czasie.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 Zima –  27 marca 2024 r.

Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 Zima oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji –  27 marca 2024 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 Zima oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2024 Zima – do 8 kwietnia 2024 r.

Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów  i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Lato 2023 r.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

XXXX**

2.

ELE.11

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.

OGR.03

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobraz

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

4.

OGR.04

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

   

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Lato 2023 r.

 

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Lato 2023 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Informacja - testy do egzaminów zawodowych

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna. Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.

Informacje dla uczniów, absolwentów, kursantów, eksternów i osób dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych znajdują się pod poniższym linkiem /ORGANIZACJA/:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

  • Zgłoszenia do egzaminu
  • Opłaty za egzamin
  • Termin dodatkowy egzaminu
  • Ponowne przystąpienie do egzaminu
  • Wglądy do dokumentacji egzaminacyjnej
  • Wydawanie dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów
  • Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów
  • Unieważnienia prac egzaminacyjnych
  • Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu

Podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłaszanym nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej wraz z rozwiązaniami i części praktycznej egzaminu zawodowego są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzaminyzawodowe/egzamin-zawodowy-formula-2019).