Stowarzyszenie

Stowarzyszenie “Zakopiańska Budowlanka”

ul. Krupowki 8, 34-500 Zakopane

REGON: 36 608840 0
NIP: 736 17 23 367
KRS: 0000652207
Numer rachunku bankowego: 51 1140 2004 0000 3302 7662 3219

Zarząd:

Prezes: Tomasz Gabrielski
Wiceprezes: Marta Nędza-Kubiniec
Skarbnik: Jan Chyc

Członek zarządu: Katarzyna Chowaniec-Trebunia
Członek zarządu: Piotr Łukaszczyk
Członek zarządu: Henryk Gabrielski

Komisja rewizyjna:
Krystyna Antolak
Barbara Łętowska-Hyła
Marek Komperda

Cele stowarzyszenia:
 1. Skupienie absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem i przyjaciół szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji Szkoły;
 2. Utrzymanie łączności absolwentów ze Szkołą i jej władzami dla współpracy nad stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji z nią związanych;
 3. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych;
 4. Promocji placówki;
 5. Działalność charytatywna;
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży;
 7. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (uczniów, nauczycieli);
 8. Pomoc Szkole w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 9. Pomoc uczniom wymagającym wsparcia;
 10. Szerzenie wiedzy o historii Szkoły i jej wybitnych absolwentach;
 11. Współudział w przygotowaniu uroczystości związanych z jubileuszami istnienia Szkoły;
 12. Nawiązanie współpracy ze szkołami tego typu w kraju i za granicą;
 13. Wspieranie uczniów Szkoły poprzez programy unijne, stypendialne;
 14. Wspieranie tradycji budownictwa ludowego na Podhalu poprzez wpisanie do rejestru zawodów zawodu Technika Budownictwa Regionalnego;
 15. Promowanie budownictwa ludowego na Podhalu;
 16. Kultywowanie pamięci o Władysławie Matlakowskim, patronie szkoły;
 17. Dbanie o pamięć o byłych dyrektorach i nauczycielach szkoły.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Współdziałanie z władzami Szkoły, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 2. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach;
 3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską;
 4. Prowadzenie działalności na rzecz tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Prowadzenie działalności publikacyjno-informacyjno-promocyjnej;
 6. Tworzenie funduszy dla potrzeb działalności stowarzyszenia i wspierania bieżącej działalności i rozwoju szkoły;
 7. Gromadzenie, wyszukiwanie funduszy na rzecz niesienia pomocy społecznej uczniom
  i członkom towarzystwa;
 8. Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń i warsztatów;
 10. Dokumentowanie dorobku Szkoły w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań audio i video;
 11. Fundowanie stypendiów oraz nagród dla uczniów osiągających wybitne efekty w nauce, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, sporcie oraz rozsławiających Szkołę w kraju i w świecie;
 12. Wspieranie akcji charytatywnych organizowanych przez uczniów, Samorząd Szkolny;
 13. Zdobywanie funduszy na likwidowanie barier urbanistycznych w budynku szkolnym dla uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych;
 14. Fundowanie nagród dla uczniów uzyskujących znaczące sukcesy edukacyjne albo sportowe rozsławiające imię szkoły;
 15. Znajdowanie funduszy na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży;
 16. Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
 17. Zapewnianie uczniom dostępu do branżowej prasy technicznej;
 18. Współpraca ze Starostwem Tatrzańskim i Urzędem Marszałkowskim.