Rekrutacja

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych  w następujących typach szkół:

 • Technikum nr 1 (czas nauki 5 lat, matura),
 • Branżowa szkoła I stopnia (szkoła ponadpodstawowa, czas nauki 3 lata).

Regulamin rekrutacji ZSB Zakopane

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4).
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U .2019 r. poz. 1737).
3) „Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022” komunikat MEiN zdnia28stycznia 2021 r.
4) Statut Szkoły.
5) Uchwały Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.

§ 1

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. Kandydaci określają, która z tych szkół jest szkołą pierwszego wyboru.

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem planuje nabór w następujących oddziałach:

§ 2

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Rekrutacja odbywa się na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
 3. Uczniowie następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

 

§ 3

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:
  1. 100 pkt. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego matematykimnoży się przez 0,35;
   2. języka obcego nowożytnegomnoży się przez 0,3.
  2. liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły (wyszczególniona w §1): Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:
   1. za ocenę celującą 18 punktów,
   2. za ocenę bardzo dobrą 17 punktów,
   3. za ocenę dobrą 14 punktów,
   4. za ocenę dostateczną 8 punktów,
   5. za ocenę dopuszczającą – 2 punkt.
  3. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów,
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów.
  5. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty; 
  6. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty;
  7. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty.
  8. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 14, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym 4 punkty,
   2. krajowym 3 punkty,
   3. wojewódzkim 2 punkty,
   4. powiatowym 1 punkt. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  9. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wszczególności w formie wolontariatu 3 punkty.
 2. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  1. zyka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym przyznaje się po 35 punktów,
   2. bardzo dobrym przyznaje się po 30 punktów,
   3. dobrym przyznaje się po 25 punktów,
   4. dostatecznym przyznaje się po 15 punktów,
   5. dopuszczającymprzyznaje się po 10 punktów;
  2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym przyznaje się po 30 punktów,
   2. bardzo dobrym przyznaje się po 25 punktów,
   3. dobrym przyznaje się po 20 punktów,
   4. dostatecznym przyznaje się po 10 punktów,
   5. dopuszczającym przyznaje się po 5 punktów.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 4. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum nr 1 jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów.

§ 4

Terminy obowiązujące kandydatów

Terminy znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w „Terminach postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022” komunikat MEiN dnia 28 stycznia 2021 r.: https://www.gov.pl/web/edukacjainauka/terminyrekrutacjidoszkol

§ 5

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.
 4. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowejioryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 3 sierpnia 2021 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 5 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

5 sierpnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

16 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

23 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

24 sierpnia 2021 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

26 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Skip to content