Rekrutacja

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych  w następujących typach szkół:

 • Technikum nr 1 (czas nauki 5 lat, matura),
 • Branżowa szkoła I stopnia (szkoła ponadpodstawowa, czas nauki 3 lata).

Regulamin rekrutacji ZSB Zakopane

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 18 maja 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 3. Zarządzenie nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

 4. Statut Szkoły.

 5. Uchwały Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.

§ 1

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. Kandydaci określają, która z tych szkół jest szkołą pierwszego wyboru.

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem planuje nabór w następujących oddziałach:

 

§ 2

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Rekrutacja odbywa się na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
 3. Uczniowie następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:

I. Egzamin ósmoklasisty

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady – wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
  2. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3;
 2. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty: 100 punktów – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – po 35 pkt.
   • bardzo dobrym – po 30 pkt.
   • dobrym – po 25 pkt.
   • dostatecznym – po 15 pkt.
   • dopuszczającym – po 10 pkt.
  2. za uzyskanie z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – 30 pkt.
   • bardzo dobrym – 25 pkt.
   • dobrym – 20 pkt.
   • dostatecznym – 10 pkt.
   • dopuszczającym – 5 pkt.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

II. Przedmioty na świadectwie

 1. 72 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w §1: Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:
  • za ocenę celującą – 18 punktów,
  • za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów,
  • za ocenę dobrą – 14 punktów,
  • za ocenę dostateczną – 8 punktów,
  • za ocenę dopuszczającą – 2 punkty
 2. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty: 72 punkty –  maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka i dwa obowiązkowe zajęcia ustalone przez dyrektora:
  • celujący – 18 punktów,
  • bardzo dobry – po 17 punktów,
  • dobry – po 14 punktów,
  • dostateczny – po 8 punktów,
  • dopuszczający – po 2 punkty.

III. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie

 1. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-6, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty,
  • wojewódzkim – 2 punkty,
  • powiatowym – 1 punkt.
 8. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 9. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

§ 4

Terminy obowiązujące kandydatów

Terminy znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie „Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023”  – Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora z dnia 26 stycznia 2022 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

 

§ 5

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

 1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji do 3 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego, którą można wnieść za jego pośrednictwem w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329).

§ 6

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. Ponadto kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • oświadczenie rodzica dotyczące danych osobowych, wykorzystania wizerunku dziecka,
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
  • kartę informacyjną do potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, pobraną z macierzystej szkoły podstawowej,
  • opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada),
  • kartę zdrowia.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022/2023

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.

Złożenie wniosku.

od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 12 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

19 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 maja 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 25 lipca 2022 r.

Przynosimy oryginały świadectw i zaświadczeń, zaświadczenie lekarskie.

26 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2022 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 27 lipca 2022 r.

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 29 lipca 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
od 27 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.

Złożenie wniosku.

3 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I.

9 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 3 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 17 sierpnia 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

18 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.

do 19 sierpnia 2022 r.

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 22 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Skip to content