Rekrutacja

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych  w następujących typach szkół:

 • Technikum nr 1 (czas nauki 5 lat, matura),
 • Branżowa szkoła I stopnia (szkoła ponadpodstawowa, czas nauki 3 lata).

Regulamin rekrutacji ZSB Zakopane

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

 3. Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy postępowania
  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

 4. Statut Szkoły

 5. Uchwała Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

§ 1

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. Kandydaci określają, która z tych szkół jest szkołą pierwszego wyboru.

W roku szkolnym 2024/2025 Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem planuje nabór w następujących oddziałach:

§ 2
 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Rekrutacja odbywa się na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
 3. Uczniowie następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
§ 3

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:

I. Egzamin ósmoklasisty

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady – wynik przedstawiony w procentach z:
  1.  języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
  2. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3;
 2. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 100 punktów –  maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  1. za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – po 35 pkt.

   • bardzo dobrym – po 30 pkt.

   • dobrym – po 25 pkt.

   • dostatecznym – po 15 pkt.

   • dopuszczającym – po 10 pkt.

  2. za uzyskanie z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – 30 pkt.

   • bardzo dobrym – 25 pkt.

   • dobrym – 20 pkt.

   • dostatecznym – 10 pkt.

   • dopuszczającym – 5 pkt.

  3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie jak w ust. 1 pkt 2.

II. Przedmioty na świadectwie

 1. 72 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w §1:
  Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:
  1. za ocenę celującą – 18 punktów,
  2. za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów,
  3. za ocenę dobrą – 14 punktów,
  4. za ocenę dostateczną – 8 punktów,
  5. za ocenę dopuszczającą – 2 punkty
 2. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty: 72 punkty – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania.
  Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  język polski, matematyka i dwa obowiązkowe zajęcia ustalone przez dyrektora:
  1. celujący – 18 punktów,
  2. bardzo dobry – po 17 punktów,
  3. dobry – po 14 punktów,
  4. dostateczny – po 8 punktów,
  5. dopuszczający – po 2 punkty.

III. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie

 1. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

   

 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

   

 3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

    

 4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

    

 5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

    

 6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

    

 7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-6, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  1. międzynarodowym – 4 punkty,

  2. krajowym – 3 punkty,

  3. wojewódzkim – 2 punkty,

  4. powiatowym – 1 punkt.

    

 8. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   

 9. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

§ 4

Terminy obowiązujące kandydatów

Terminy znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie „Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025” – Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora z dnia 30 stycznia 2024 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

§ 5

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji do 3 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego, którą można wnieść za jego pośrednictwem w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259).
§ 6

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 2. Ponadto kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie rodzica dotyczące danych osobowych, wykorzystania wizerunku dziecka,

  2. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,

  3. kartę informacyjną do potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, pobraną z macierzystej szkoły podstawowej,

  4. opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada),

  5. kartę zdrowia.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024/2025

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I.

od 13 maja do 11 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I.

od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 9 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

11 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 11 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

16 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 18 lipca 2024 r.

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 19 lipca 2024 r.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
od 17 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I.

od 17 lipca 2024 r. do 30 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I.

do 29 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

30 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 30 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 6 sierpnia 2024 r.

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 7 sierpnia 2024 r.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.