Rekrutacja

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych  w następujących typach szkół:

 • Technikum nr 1 (czas nauki 5 lat, matura),
 • Branżowa szkoła I stopnia (szkoła ponadpodstawowa, czas nauki 3 lata).

Regulamin rekrutacji ZSB Zakopane

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

 3. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

 4. Statut Szkoły

 5. Uchwała Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

§ 1

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. Kandydaci określają, która z tych szkół jest szkołą pierwszego wyboru.

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem planuje nabór w następujących oddziałach:

§ 2

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Rekrutacja odbywa się na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
 3. Uczniowie następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:

I. Egzamin ósmoklasisty

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady – wynik przedstawiony w procentach z:
  1.  języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
  2. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3;
 2. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 100 punktów –  maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  1. za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – po 35 pkt.

   • bardzo dobrym – po 30 pkt.

   • dobrym – po 25 pkt.

   • dostatecznym – po 15 pkt.

   • dopuszczającym – po 10 pkt.

  2. za uzyskanie z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – 30 pkt.

   • bardzo dobrym – 25 pkt.

   • dobrym – 20 pkt.

   • dostatecznym – 10 pkt.

   • dopuszczającym – 5 pkt.

  3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie jak w ust. 1 pkt 2.

II. Przedmioty na świadectwie

 1. 72 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w §1:
  Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:
  1. za ocenę celującą – 18 punktów,
  2. za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów,
  3. za ocenę dobrą – 14 punktów,
  4. za ocenę dostateczną – 8 punktów,
  5. za ocenę dopuszczającą – 2 punkty
 2. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty: 72 punkty – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania.
  Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  język polski, matematyka i dwa obowiązkowe zajęcia ustalone przez dyrektora:
  1. celujący – 18 punktów,
  2. bardzo dobry – po 17 punktów,
  3. dobry – po 14 punktów,
  4. dostateczny – po 8 punktów,
  5. dopuszczający – po 2 punkty.

III. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie

 1. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

   

 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

   

 3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

    

 4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

    

 5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

    

 6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

    

 7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-6, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  1. międzynarodowym – 4 punkty,

  2. krajowym – 3 punkty,

  3. wojewódzkim – 2 punkty,

  4. powiatowym – 1 punkt.

    

 8. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   

 9. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

§ 4

Terminy obowiązujące kandydatów

Terminy znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie „Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024” – Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora z dnia 26 stycznia 2023 r.

§ 5

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

 1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji do 3 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego, którą można wnieść za jego pośrednictwem w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259).

§ 6

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 2. Ponadto kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie rodzica dotyczące danych osobowych, wykorzystania wizerunku dziecka,

  2. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,

  3. kartę informacyjną do potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, pobraną z macierzystej szkoły podstawowej,

  4. opinię/orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada),

  5. kartę zdrowia.

    

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2023/2024

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I.

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 17 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

19 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 15 maja do 21 lipca 2023 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

27 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 1 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I.

do 4 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 11 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

14 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 4 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

od 14 sierpnia 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

22 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 25 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.