Konkursy

Konkurs na zagospodarowanie wysepki skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Tatrzańską w Poroninie

Regulamin Konkursu na zagospodarowanie wysepki skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Tatrzańską w Poroninie:

I. Wstęp

 1. Organizatorem Konkursu na projekt koncepcyjny zagospodarowania wysepki skrzyżowania ul . Piłsudskiego z ul. Tatrzańską w Poroninie dla uczniów klas 2 i 3 Technikum Architektury Krajobrazu w roku szkolnym 2020/2021 (zwanego dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego z siedzibą przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem.
 2. W celu przeprowadzenia Konkursu organizatorzy powołują Szkolną Komisję Konkursową.
 3. Szkolna Komisja Konkursowa nadzoruje wykonanie prac.
 4. Uczniowie wykonują prace, które ocenione zostaną przez  Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Gminy Poronin oraz członków Szkolnej Komisji Konkursowej Zespołu Szkół Budowlanych.
 5. Fundatorem nagród dla laureatów /trzy pierwsze miejsca uzyskane w II etapie/ jest Wójt Gminy Poronin.

II. Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu  wiedzy o projektowaniu zieleni miejskiej oraz pogłębianie wiedzy o  krzewach i bylinach ozdobnych, a także budowie małej architektury krajobrazu.
 2. Poszerzanie wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.
 3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 4. Stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólnie pojętej architektury krajobrazu.

III. Przebieg konkursu

Wykonanie i złożenie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wysepki skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Tatrzańską w Poroninie obejmującego rzut w skali 1:100 z doborem gatunkowym roślin, detale, przekroje, widoki i inspiracje oraz graficzne przedstawienie całej koncepcji – w terminie do  14 czerwca 2021 r.

Wyboru zwycięskich Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Gminy Poronin oraz członków Szkolnej Komisji Konkursowej Zespołu Szkół Budowlanych – w terminie do 18 czerwca 2021 r.

Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca laureatów Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

IV. Tematyka konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować w grupach 1-2 osobowych projekt koncepcyjny zagospodarowania wysepki skrzyżowania ul . Piłsudskiego z ul. Tatrzańską w Poroninie.
 2. Uczestnicy analizują teren opracowania  na podstawie zgromadzonych materiałów:  mapy, podkłady geodezyjne, film, zdjęcia oraz  własna obserwacja w terenie.
 3. Uczestnicy opracowują koncepcję, biorąc pod uwagę:  wytyczne dotyczące projektowania rond, historię i kulturę regionu, atrakcje turystyczne, lokalizację, wymagania siedliskowe roślin, wymiary elementów małej architektury.
 4. Wzbogaceniem części graficznej w postaci rzutu z góry koncepcji, ma być widok ukazujący przestrzenny układ zagospodarowania obiektu oraz rysunki, szkice wykonane przez autora pracy.
 5. Część opisowa powinna zawierać krótki opis koncepcji oraz dobór gatunkowy.
 6. Praca może być wykonana odręcznie lub na komputerze.

Konkurs na zagospodarowanie ronda w Poroninie

Regulamin Konkursu na zagospodarowanie ronda w Poroninie:

I. Wstęp

 1. Organizatorem Konkursu na projekt koncepcyjny zagospodarowania ronda, stanowiącego część Węzła Tatrzańskiego w Poroninie dla uczniów klas 2 i 3 Technikum Architektury Krajobrazu w roku szkolnym 2020/2021 (zwanego dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego z siedzibą przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem.
 2. W celu przeprowadzenia Konkursu organizatorzy powołują Szkolną Komisję Konkursową.
 3. Szkolna Komisja Konkursowa organizuje I i II etap konkursu.
 4. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia I etap Konkursu – wykonanie prac oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów.
 5. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu wykonują prace, które ocenione zostaną przez  Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Gminy Poronin oraz członków Szkolnej Komisji Konkursowej Zespołu Szkół Budowlanych.
 6. Fundatorem nagród dla laureatów /trzy pierwsze miejsca uzyskane w II etapie/ jest Wójt Gminy Poronin.

II. Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu  wiedzy o projektowaniu zieleni miejskiej oraz pogłębianie wiedzy o  krzewach i bylinach ozdobnych, a także budowie małej architektury krajobrazu.
 2. Poszerzanie wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.
 3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 4. Stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólnie pojętej architektury krajobrazu.

III. Przebieg konkursu

 1. Etap pierwszy:

  Wykonanie i złożenie projektu koncepcyjnego zagospodarowania ronda, stanowiącego część Węzła Tatrzańskiego w Poroninie obejmującego rzut w skali 1:100 z doborem gatunkowym roślin do 12 maja 2021 r.

  Wyboru zwycięskich prac I etapu dokona Szkolna Komisja Konkursowa Zespołu Szkół Budowlanych w składzie: mgr inż. Katarzyna Król-Boydak, mgr inż. Ewa Janczy, mgr inż. Krzysztof Mierczak.  Wyniki pierwszego etapu zostaną podane 14 maja 2021 r.

   

 2. Etap drugi:

  Zwycięzcy pierwszego etapu uzupełniają projekt ronda o detale, przekroje, widoki i inspiracje oraz komponują graficzne przedstawienie całej koncepcji – w terminie do  24 maja 2021 r.

  Wyboru zwycięskich prac II etapu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Gminy Poronin oraz członków Szkolnej Komisji Konkursowej Zespołu Szkół Budowlanych – w terminie do 31.05.2021 r.

  Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca laureatów Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

IV. Tematyka konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować w grupach 2-5 osobowych projekt koncepcyjny zagospodarowania ronda należącego do Węzła Tatrzańskiego w Poroninie.
 2. Uczestnicy analizują teren opracowania  na podstawie zgromadzonych materiałów:  mapy, podkłady geodezyjne, film, zdjęcia oraz  własna obserwacja w terenie.
 3. Uczestnicy opracowują koncepcję, biorąc pod uwagę:  wytyczne dotyczące projektowania rond, historię i kulturę regionu, atrakcje turystyczne, lokalizację, wymagania siedliskowe roślin, wymiary elementów małej architektury.
 4. Wzbogaceniem części graficznej w postaci rzutu z góry koncepcji, ma być widok ukazujący przestrzenny układ zagospodarowania obiektu oraz rysunki, szkice wykonane przez autora pracy.
 5. Część opisowa powinna zawierać krótki opis koncepcji oraz dobór gatunkowy.
 6. Praca może być wykonana odręcznie lub na komputerze.

Konkurs Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu

Regulamin Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:

I. Wstęp

 • Organizatorem Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas siódmych  i ósmych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 (zwanego dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego z siedzibą przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem.
 • W celu przeprowadzenia Konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową.
 • Komisja Konkursowa opracowuje temat pracy konkursowej, ocenia wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w Konkursie.

II. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o budownictwie ludowym na Podhalu.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.
 • Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 • Stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

III. Przebieg Konkursu

 • Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie pracy konkursowej wraz z kartką zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do 14 maja 2021 r.
 • Pracę można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: Zespól Szkół Budowlanych, Krupówki 8, 34-500 Zakopane.
 • O terminie wręczenia nagród Komisja Konkursowa powiadomi uczestników. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca laureatów Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

IV. Tematyka Konkursu

 • Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować samodzielnie pracę dokumentacyjną budynku drewnianego, stanowiącego przykład budownictwa ludowego na Podhalu.
 • Uczestnik wybiera jeden budynek i wykonuje jego zdjęcie przy odpowiedniej pogodzie. Następnie opisuje miejsce jego położenia (miejscowość, adres), analizuje charakterystyczne cechy  architektury ludowej na Podhalu na przykładzie tego obiektu, biorąc pod uwagę: konstrukcję, użyte materiały i zdobnictwo.
 • Wzbogaceniem części opisowej ma być materiał ikonograficzny: zdjęcia, rysunki, szkice wykonane przez autora pracy.
 • Praca może być wykonana odręcznie lub na komputerze.

Komisja Konkursowa