Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn. „Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku głównego w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem”

Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem przy ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane niniejszym zaprasza do złożenia oferty i podania ceny ofertowej dla planowanego zadania pn. „Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku głównego w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem”.

Prace wchodzące w skład zamówienia:

 1. Roboty ziemne.
 2. Wykonanie dwóch studzienek prefabrykowanych plastikowych – Dn 1000 mm.
 3. Wykonanie trzech studzienek prefabrykowanych plastikowych – Dn 425 mm.
 4. Wykonanie rurociągu z rur SN8 ø160.
 5. Wykonanie obsypek rurociągów.
 6. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
 7. Zamierzenie geodezyjne powykonawcze.

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający informuje, że usługa objęta niniejszym postępowaniem będzie zrealizowana w  terminie do 28 lipca 2023 r.

Wycena zamówienia:

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
 2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania
  się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem prac.

Na Wykonawcy składającym ofertę ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń i ustaleń mających na celu zapewnienie jednoznaczności składanej oferty.

 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Oferta:

 1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z załączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy składać w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem, ul. Krupówki 8,

34-500 Zakopane w sekretariacie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie lub opakowaniu, w sposób następujący:

Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis:

Oferta na:„Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku głównego w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem” oraz napis: „ nie otwierać przed  05 lipca 2023 roku”.

Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 05 lipca 2023 roku, do godziny 1000.
 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 05 lipca 2023 roku o godzinie 1100.

Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena ofertowa:  100 %
 2. Zamawiający informuje, że do oceny, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej w kryterium cenowym będzie się kierował wartością cenową brutto złożonych ofert określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Umowa:

 1. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy dołączonym do niniejszego zaproszenia w postaci Załącznika Nr 2.
 2. Złożenie oferty, a tym samym przyjęcie warunków niniejszego postępowania przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy.

Pozostałe informacje:

 1. Zamawiający o wyniku niniejszego postępowania powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Informuję, iż przedmiotowe zapytanie zostało rozesłane do kilku oferentów w celu rozeznania rynku i wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt:
tel. 18 20 14410